Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Tildelte tilskudd til klimatilpasning 2022

Kommuner fra åtte fylker har søkt om støtte til økt kunnskap om klimatilpasning. Årets tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet fordeles mellom små og store kommuner i hele landet.

av | sep 15, 2022

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil øke kunnskapen om klimatilpasning. Bredden i søknadene fra kommunene speiler bredden i kommende utfordringer. Det er mye å vinne på å være tidlig nok ute i arbeidet med klimatilpasning, og flere av prosjektene vil bidra til viktig læring og erfaringsdeling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

I år har Miljødirektoratet mottatt 46 søknader for til sammen 20,2 millioner kroner. Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer. 

Det er åttende år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd.

Klimatilpasning favner bredt

Det er stor tematisk bredde i søknadene som får støtte. Klimatilpasning i kulturmiljø i Møre og Romsdal, veiledning for flomveier i Oslo og klimatilpasning i forvaltningen av truet natur på Røst er eksempler på søknader med nye problemstillinger.

Flere av de innvilgede søknadene handler om nettverksbygging og regionale samarbeid, blant annet i Innlandet.

Miljødirektoratet gir også støtte til flere søknader som omhandler overvann. For eksempel skal Bodø og Moss se på bruk av blågrønn faktor, mens Harstad skal se på mulige overvannsveier ved økt avrenning på frossen mark.

Her er oversikten over de 19 prosjektene som støttes i 2022.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....