Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Ny veileder for viktig vann-verktøy 

I et våtere og villere vær må mye nedbør dreneres til grunnen der vannet lander. Permeable dekker er en viktig løsning for å forebygge skader og samtidig gi bedre vannmiljø, forutsatt at arbeidet gjøres riktig.

av | jan 7, 2023

Konsekvensen av klimaendringene er blant annet at vi samtidig må forberede oss på både tørke og vannskader. I tillegg må vi håndtere den pågående naturkrisen. I alt dette har vann en vesentlig rolle. Permeable dekker bidrar til å redusere vann- og flomskader, avlaster avløpsnettet og tilfører nødvendig vann til grunnvannet. 

Permeable dekker sirkulærdisponerer vann og lar nedbør bli en ressurs, fremfor et problem. Bildet viser permeable dekkene i vegen, i kombinasjon med frodige regnbed, i et boligområde i Bryne.

Formidable beløp

Et forverret vær med mer og kraftigere regn i kombinasjon med tette flater gir behov for nye løsninger å håndtere overvann på.

Kostnadene av overvannsskader i samfunnet totalt sett er beregnet til å være mellom 3,3 til 5,8 milliarder 2020-kroner, altså 1 400 og 2 400 kroner per husstand per år. (ref. Oslo Economics, COWI og Kinei, 2022).

Med endringene i Plan- og bygningsloven har kommunene fått mulighet til å pålegge blågrønne overvannstiltak også på allerede bebygde eiendommer.

Permeable dekker, som kan redusere avrenningstoppen med hele 89 prosent og forsinke avrenningstoppen med rundt 40 minutter (se faktaboks nederst), og samtidig er plasseffektivt og egner seg på allerede utbygde areal, blir et viktig verktøy for kommuner og private.

Riktig oppbygging

Forutsetningen for effekten av det permeable dekket, er at det utformes og driftes korrekt. Norsk Belegningsstein, en medlemsorganisasjon for produsenter av belegningsstein samt steinleggere har derfor utformet en veileder for permeable dekker, basert på norske forhold. 

Permeable dekker kan benyttes så å si over alt, og er velegnet også for å drenere vekk nedbør vinterstid/forebygge is-problematikk. Betongsteinen som benyttes har samme kvalitet som ordinær betongstein. Dreneringen skjer i fugene, og i grunnen under dekket. Derfor er det avgjørende at fugene, oppbyggingen og grunnen under kan drenere vannet. Dette er vel beskrevet i veilederen, som ligger her. 

Lintho Steinmiljø AS, landets eneste spesialfirma for industridekker og oppbygging av tekniske dekker av belegningsstein, har publisert denne reklame-videoen, som på en enkel måte beskriver hvordan permeable dekker også bidrar til å redusere faren for forurensing av grunnvannet. 

Denne Vannfakta-artikkelen beskriver et prosjekt hvor permeable dekker løste et betydelig overvannsproblem, i kombinasjon med bedre bo- og vannmiljø.

Bilde av ordinær belegningsstein og permeable dekker, fra Multiblokk AS, i en privat gårdsplass. Når det regner er det lett å se hvor vannet siver ned til grunnen gjennom fugene.

Fakta:

I forskningsprosjektet «Permeable dekker med betongstein – en løsning på urbane overvannsutfordringer (DRENSSTEIN),» etablert i 2020 med støtte fra Forskningsrådet, har SINTEF gjennomført tester ved Asak Miljøsteins produksjonsanlegg i Sveberg. Det ble blant annet dokumentert at permeable dekker kan redusere avrenningstoppen med hele 89 prosent og forsinke avrenningstoppen med rundt 40 minutter.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....