Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Innovasjon i vannbransjen – innsats, iver og inspirasjon 

– Det er et hav av muligheter i vannbransjen og mye som må gjøres fremover. Innovasjonskonferansen var en fin mulighet til å få faglig påfyll om siste nytt innen innovasjon for hele vannbransjen. Det er inspirerende å møte bransjekollegaer som anerkjenner det enorme behovet og potensiale for løsninger som vi står ovenfor.

av | nov 15, 2023

Om lag 100 oppmerksomme deltakere var samlet til Vannbransjens innovative møteplass regi av Tekna i slutten av oktober 2023.

Det sa Charlotte Marie Trovaag, VA-rådgiver i Rambøll, etter «Innovasjon i vannbransjen» i regi av Tekna. Om lag 100 deltakere fra hele vannbransjen; representanter fra kommuner, interkommunale selskap, rådgivere og leverandørindustrien, var samlet til en-dagskonferansen «Innovasjon i vannbransjen» i slutten av oktober.

Som rådgiver i vannbransjen ønsker Trovaag å bidra til å sikre rent vann og god forvaltning av våre vannressurser. Hun engasjerer seg bredt både faglig og for å synliggjøre faget. Den nyutdannede VA-ingeniøren er også styremedlem i VA-Yngre, som hun representerer som medlem i Innovasjonskonferansens redaksjonskomite. 

Bidrag fra VA-Yngre

– Du er forholdsvis nyansatt i Rambøll. Hva er årsaken til at du engasjerer deg på denne måten? 

– Det er mange grunner for det! Først og fremst er jeg veldig takknemlig for muligheten, og jeg sitter igjen med så mye inspirasjon og motivasjon. Jeg ønsker også å lære, få erfaringer og bli oppdatert! Det er et hav av muligheter i vannbransjen, og det er mye som må gjøres fremover. Man føler litt på et ansvar for å synliggjøre at vi har lyst til å løse utfordringene i vannbransjen og ikke minst vise frem alt som gjøres i dag. Jeg opplever meg som heldig fordi jeg får være med, og kunne fremheve vellykkede prosjekter og prosjekter vi kan lære mer om, begrunner hun. 

VA-yngre var godt representert på konferansen, både i salen og som foredragsholdere av flere innlegg. 

De overordnede temaene på konferansen var lekkasjereduksjon, overvann som ressurs fremfor problem, og avløpsrensing, inkludert bærekraftig fjerning av nitrogen fra avløpsvannet. Alle uløste utfordringer til tross, så var stemningen god fra frokostkaffen ble servert før åpningen til dagen ble avsluttet med pølsebuffet og en god prat før alle dro hver til sitt i.

Her diskuterer vi nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede dersom aktørene jobber sammen!

Fra presentasjonen

Årets master innen vann- og miljøteknikk

En annen nyutdannet ung kvinne, som gjorde inntrykk under Vannbransjens Innovasjonskonferanse, er Sarah Charlotte Minos-Stensrud.

Sarah Charlotte Minos-Stensrud.

Under konferansen ble hun tildelt årets masterpris innen vann og avløps-teknikk fra RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk, for sin masteroppgave ved NBMU «Sorption potential of slugde biochar for the removal of acetaminophen and carbamazepine from water».

I oppgaven undersøkte hun potensialet biokull produsert på avløpsslam har som absorbent for utvalgte legemidler.

– Oppgaven er viktig for å belyse en bærekraftig løsning som kan brukes nå som flere avløpsrenseanlegg har, og kan få krav, ikke bare om sekundær- og tersiærrensing, men også kvartærrensing som fjerning av mikroforurensninger og legemiddelrester, heter det som en del av begrunnelsen for prisen, står det i begrunnelsen. Sarah har tidligere også vunnet Teknas masterpris.

Overrasket og glad

Nå arbeider Sarah Charlotte Minos-Stensrud i seksjon Prosess og utredning i Multiconsult, med rensing av alle typer vann; drikkevann, avløpsvann, men også vann fra industri og andre forekomster. 

– Hvordan var det å vinne prisen? 

– Det var kjempegøy og overraskende. Jeg visste ikke at jeg var nominert en gang, så det var veldig, veldig gøy. Det var stas at NMBU valgte å sende min oppgave videre til RIF. 

– Hva tenker du om det å være fersk i bransjen og å delta på en slik konferanse?

– Det var en spennende konferanse og skulle gjerne deltatt på flere, fordi jeg synes at å delta på konferanser er inspirerende og lærerikt. Det er veldig bra at kommuner, rådgivere og andre produsenter møtes. For meg som jobber i et rådgiverselskap var det spennende å få mer innblikk i hvordan det er i kommunene, for eksempel. Også det synes jeg var veldig lærerikt, og jeg skulle gjerne hørt mer fra flere. Kanskje skulle konferansen gått over flere dager? spør hun og fortsetter:

– Så tror jeg også det er veldig viktig at unge får ta litt plass og at man blir litt kjent med hverandre. Slik blir det lettere å samarbeide. I VA-yngre, som jeg også er en del av, prøver vi å skape relasjoner på tvers i nettverket. Da blir det enklere å ta en telefon til hverandre, for eksempel. Det trakk også Anette frem, at å samarbeide på tvers er en viktig del i løsningen på fremtidens VA-systemer, svarte Minos-Stensrud.

Pauseprat, nettverksbygging og kunnskapsutveksling er en vesentlig del av fagkonferanser.

Langsiktig og bærekraftig

Anette, som den nyutdannede VA-rådgiveren refererer til, er Anette Kveldsvik Desjardins, som er senioringeniør i Asplan Viak. Hun åpnet konferansen med et foredrag om innholdet i og arbeidet med Norsk Vann-rapporten: «Fremtidens vann- og avløpssystem». Rapporten gir svar på hvordan vi bør bygge og rehabilitere VA-transportsystemer i dag, for å komme i mål med ledningsnett som møter fremtidige krav og rammebetingelser på en bærekraftig måte.  

Rapporten er tidligere beskrevet her.

Anette Kveldsvik Desjardinspresenterte innholdet i og arbeidet med Norsk Vann-rapporten: «Fremtidens vann- og avløpssystem» for et oppmerksomt publikum.

Rapporten gir kommunene et utgangspunkt for å utvikle sin strategiske kompetanse, ved å peke på ulike strategiske valg som bør tas allerede i dag for å oppnå de gode og bærekraftige løsningene i framtiden. Bakgrunnen for arbeidet med rapporten er de store feil og manglene i ledningsnettene vi allerede har – og som vil akselerere inntil de er løst, kommende strengere krav fra EU knyttet til utslipp samt utfordrende rammebetingelser inkludert konsekvensene av klimaendringene.

Arbeidet må videreføres

Anette Kveldsvik Desjardins beskrev hvordan vi er bundet til dagens systemer og må ta utgangspunkt i disse, gjennom en langsom transformasjon frem mot et mer bærekraftig system. I rapporten beskrives ulike strategier som kan velges for å løse utfordringene i det enkelte VA-system. Nye teknologier, som digitalisering, må tas i bruk. I tillegg må grøftefrie løsninger, som etter hvert er en velkjent metode, benyttes i langt større grad enn nå. I tillegg trengs utvikling og FoU-prosjekter. 

Rapporten er publisert i Norsk Vanns bokhandel.

Ønsker NoDig- innovasjonsprosjekt

Etter dypdykket i fremtidens VA løsninger ledet Charlotte Marie Trovaag en sofaprat med  Anette Kveldsvik Desjardins og Nora Belling Mangen samt Jørgen Gravdehaug Stensby som representanter for de unge innovatørene i vannbransjen. 

På Charlottes spørsmål om hva Anette ville velge, dersom hun i dag skulle starte et innovasjonsprosjekt, svarte seniorrådgiveren:

– Hvis jeg skulle startet et innovasjonsprosjekt nå, ville det være innen NoDig. Årsaken er at det skal gjennomføres svært mange ledningsprosjekter i årene fremover. For at dette skal være mulig, tidsmessig og økonomisk i tillegg til at det ikke skal gi for stort klimafotavtrykk, er det helt nødvendig at en øker omfanget av grøftefrie prosjekter i svært mange kommuner. Disse prosjektene går jo raskere, koster mindre og genererer betydelig lavere CO2 utslipp. I tillegg vil flere av disse løsningene ha betydelig lenger varighet enn de 30 årene som ofte skisseres, begrunnet Anette Kveldsvik Desjardins. 

Sofaprat om innovasjonsprosjekt med fra v. Jørgen Gravdehaug Stensby, Nora Belling Mangen, Charlotte Marie Trovaag og til høyre Anette Kveldsvik Desjardins. 

Inspirere og inspirasjon

Den erfarne kvinnen valgte å bli helt til siste post på programmet var gjennomført. 

– Hvorfor deltok du hele konferansedagen, når du strengt tatt var ferdig med ditt bidrag før 10.00?

– Det ble presentert flere spennende prosjekter i løpet av denne dagen. Da jeg så programmet syntes jeg det meste var viktig, nyttig og spennende! Det skjer mye nå i bransjen og Innovasjonskonferansen er et bra sted for å holde seg oppdatert. I tillegg synes jeg det er viktig og inspirerende å komme i kontakt med nye og gjerne yngre bransjekollegaer og diskutere med disse og prøve å inspirere dem, svarte hun.

Bærekraft og nitrogenrensing

Konferansen startet egentlig kvelden før, med besøk på landets største avløpsrenseanlegg, VEAS, på Slemmestad. Avløpsrensing og nitrogenfjerning er et høyaktuelt tema landet over, og spesielt knyttet til Oslofjorden. VEAS tar aktiv del i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter. Blant selskapets mål er at det i 2040 ikke skal være noen uønskede utslipp fra virksomheten. VEAS skal i tillegg skape økonomiske verdier av ressursene i avløpsvannet og ta en tydelig rolle i den sirkulære økonomien. 

Fra befaringen på Veas, landets største avløpsrenseanlegg.

Løsning for lystgassKlimagassen lystgass er 300 ganger sterkere enn CO2, og et betydelig og underkommunisert klimaproblem. Utslipp av lystgass skyldes i hovedsak bruk av kunstgjødsel. Kjell Rune Jonassen, som til vanligvis er ingeniør på nettopp VEAS på Slemmestad er nå forsker på heltid og skriver doktorgrad om bakterier som kan tilføres jord for å redusere utslippet av denne ødeleggende klimagassen. Doktorgraden gjennomføres i et samarbeid mellom NMBU og VEAS. Og Kjell Rune Jonassen er i ferd med å finne en måte å stoppe nettopp denne glemte klimagassen .

Glimt fra øvrig innhold 

  • Charlotte Trovaag, sivilingeniør VA i Rambøll og aktivt medlem i VA yngre gav foredragene: «Hvordan skal vi klare å fjerne 85% av nitrogen fra det kalde norske avløpsvannet, og samtidig være energinøytrale?» samt «Bruk av Anammox-prosessen for nitrogenfjerning med et fokus på hovedstrøm».
  • Cecilie M. Endresen fra LUP og Arne Harr fra Norsk Vann presenterte Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), som hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser.
  • Hilde Johansen, utviklingsingeniør for Strategi og utvikling ved Veas, samt Christian Almestad, avdelingsleder vann og avløp DHI Norway, presenterte Future City Flow, som gir kontroll på avløpsvannet i sanntid.
  • Bjørn Z. Jacobsen, seksjonsleder VA i Stavanger kommune, gav foredraget «Redusert lekkasjetap og uttesting av satellittbaserte data for lekkasjereduksjon i Stavanger.» 

Innovasjonskonferansen 2023 arrangeres av Tekna, i samarbeid med Norsk Vann, VA-yngre, FHI, Vannfakta, Storm-Aqua og Multiconsult. For ordens skyld: Vannfaktas redaktør er innehaver av Vannfakta, og delaktig i utformingen og innholdet av konferansen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]