Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Åpne elver og bekker er avgjørende i innsatsen mot naturødeleggelsene og for å ruste oss mot skader forårsaket av et forverret klima. Oslo Elveforums visjon er at 96 prosent av elvene og 50 prosent av bekkene i Oslo skal være åpne i 2040.

av | jan 25, 2023

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km. og 66 km. Fortsatt er en fjerdedel av elvene og tre fjerdedeler av bekkene lukket. 

Ved å gjenåpne bekker blir byen mer robust både i kraftig regn og ved tørke. Åpne vannårer gir også bedre biodiversitet, økt trivsel og -folkehelse. I visjonen oppsummeres grunnene for gjenåpning kort og greit i tre punkt: 

  1. Gjenåpning av elver og bekker er et viktig klimatiltak. Vi går mot våtere og villere vær. «Monsterregnskyll» kan overbelaste avløpsnettet og skape store ødeleggelser. Elver og bekker i kulverter og rør har begrenset kapasitet til å håndtere store vannmengder. Åpne vassdrag kan håndtere økte og mer intensive nedbørmengder og forhindre oversvømmelser. Dette vil spare byen og dens innbyggere for store kostnader.
  2. Gjenåpning må skje på en måte som er tilpasset den opprinnelige naturen i området. Så langt som mulig bør elver og bekker åpnes i sine historiske løp og med brede grøntsoner på begge sider. På denne måten kan elve- og bekkeåpninger bidra til bedret vannkvalitet og styrket byøkologi.
  3. Gode og sammenhengende turveier er en forutsetning for at mange skal gå på tur. Men fortsatt mangler sammenhengende turveier langs flere av våre hovedvassdrag og viktige sidebekker. Gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger og opparbeidelse av sammenhengende turveier og gode grøntområder vil glede byens befolkning og bedre folkehelsa.

Fra visjonen

Klimatilpasning er god samfunnsøkonomi. Vann som er på ville veier i byen når regnet styrter ned, fører til store kostnader for samfunnet, samtidig som det får store praktiske konsekvenser. I nye prosjekter skal nå overflatevann føres fra tak og harde overflater til absorberende, myke flater, regnbed og åpne renner. Dette forsinker vannet før det føres ut i bekker og elver. På Ensjø er disse prinsippene gjennomført og virker bra. Etater, planleggere og arkitekter, konsulenter og utbyggere har måttet lære nye metoder for håndtering av vannet. Oslo kommune har nå en egen satsing på overvannshåndtering, i likhet med mange byer i mange land.

Selv om regnbed som forsinker vannet er konkrete og synlige i bybildet, er det ikke alltid lett å se for beboere og publikum. Etter hvert som erfaringene oppsummeres, er det derfor behov for å formidle hensiktene og prinsippene til publikum. Det er store pedagogiske muligheter i å formidle vannets kretsløp og hva det betyr for oss i hverdagen. Vann er en forutsetning for å få natur tilbake inn i byen. Små tiltak gir stor uttelling. Frodigheten vi finner langs vassdragene, gir tilbake til byen og befolkningen i rikt monn.

Bli kjent med Oslo Elveforum, og last ned visjonen her.

Visjonen fra Oslo Elveforum 2023

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Konferansen om muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft og overvann er en del av kursdagene til Tekna i Trondheim. Det ble en faglige tung og samtidig engasjerende møteplass. I media, og i den grad det oppleves av befolkningen, omtales overvann i hovedsak som...