Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Klimatilpasningsarbeid i praksis

Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland skal en gjennom prosjektet Robær løse konkrete utfordringer knyttet til blå-grønn infrastruktur.

av | okt 1, 2020

I urbane områder håndteres lokalt overflatevann i dag i hovedsak ved at vannet ledes vekk via lukkede ledningssystemer. Fortetting og videre utbygging i byene gjør at mye av ledningsnettet allerede er underdimensjonert.

Vegvann, som følge av kraftig regnvær, kan forårsake skader, og inneholder i tillegg store forurensninger.

Økte nedbørsmengder i kombinasjon med mer intens nedbør vil gi flomskader i byer og tettsteder. Kostnadene av slike skader kan blir svært store for enkeltpersoner og for samfunnet. En opprustning av ledningsnettet vil imidlertid også bli svært kostbart og medføre betydelige ulemper for innbyggerne. Derfor leter kommunene etter gode metoder for lokal overvannshåntering (LOD). Slike løsninger blir pekt på som et ledd i tilpasningen til framtidens klima.

Denne artikkelen ble opprinnelig presentert på Storm Aquas hjemmeside i juni 2016.

KUNNSKAPSBEHOV

Etablering av blå-grønn infrastruktur kan gi løsninger som er billigere og mer robuste enn de tradisjonelle tekniske løsningene. Disse kan også kombineres med nye grøntarealer av høy verdi for friluftsliv i urbane områder, økt biodiversitet, trivelige torg, aktivitetsområder og bomiljø. For å få til dette er det imidlertid et stort behov for kompetanseoppbygging og videreutvikling av kunnskapen.

Målet med Robær (se under) er å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur både nå og tilpasset behovet i et fremtidig, forverret klima. Dette samsvarer med kjerneområdet til Storm Aqua. Kommunene som deltar stiller til disposisjon demonstrasjonsanlegg for lokal overvannsdisponering. Det blir grønne tak, infiltrasjonssoner og åpne flomveier.

FORSKJELLIGE FORSØK

I Randaberg blir det etablert et felt med vegetasjon tilpasset en kanal nær et turområde. I Sandnes tilrettelegges trafikksikringstiltak i en vei, der en istedenfor å etablere fartsdumper legger opp til innsnevringer, som samtidig er regnbed for å håndtere veivannet. I Stavanger skal en ved Sørmarka etablere demonstrasjonsanlegg som hindrer avrenning fra friområde til boligeien-dommer. Hos ExxonMobil på Forus er det laget et demonstrasjonsanlegg for regnbed med to jordblandinger og testing av en rekke plantearter.

Foto regnbed: Inger Anita Merkesdal, frilanser Stavanger
Dette regnbedpt er blant de konkrete resultatene av prosjektet i Sandnes. Regnvannet som treffer regnbedet og vann som fra kummen infiltreres i det prefabrikkerte regnbedet av betong.

REGNBED

Underveis skal en blant annet utvikle konstruksjon, dimensjonering og plantevalg for blå-grønn infrastruktur, kvantifisere effekten av ulike aktuelle tiltak, samt etablere og dokumentere demonstrasjons-anlegg for grønne tak og regnbed.

Oppgavene er fordelt mellom kommunene og NIBIO. Ved NIBIO Særheim er det allerede etablert ti grønne tak. Regnbed skal etableres på Særheim og Forus, og i Sandnes. Blant utfordringene er å finne ut hva som er rett konstruksjon og dimensjonering av regnbed i forhold til avrenningsareal på ulike typer jord, samt hvordan en best kan opprettholde estetiske kvaliteter gjennom året og over tid, ved valg av tilpasset plantemateriale.

ROBÆRPROSJEKTET I SANDNES

Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, presenterer mulige LOD-løsninger knyttet til Robær for kommunens prosjektgruppe.

Sandnes kommune skal gjennomføre et trafikksikringsprosjekt i Eidsvollgate, støttet av Rogaland Fylkeskommune.

Da Vann og avløp i Sandnes kommune samtidig var på utkikk etter et prosjekt kommunen kunne koble til Robær, så en at det ville være hensiktsmessig å koble de to. Det ble lyst ut en anbudsforespørsel som Rambøll vant, og i forlengelse av et Ofu-samarbeid mellom Sandnes kommune og Skjæveland ble Storm Aqua koblet til prosjektet.

I april 2016 var Torstein Dahle og Kirsten Vike fra Sandnes kommune, Hans Martin Hanslin fra NIBIO, Christian Nyerup Nielsen, Atle Gulbrandsen, Nathaniel Behrends og Marianne Berge fra Rambøll samt Aage Gjesdal og Per Møller- Pedersen fra Storm fra Aqua, samlet på en workshop i regi av Storm Aqua knyttet til trafikksikring og LOD i Eidsvollgata.

Prosjektet ble senere realisert, og er presentert blant annet i denne artikkelen på Vannfakta.


FAKTA ROBÆR

Miljødirektoratet har invitert de største og mellomstore kommunene til å etablere et nytt nasjonalt klimatilpasningsnettverk.

Det er allerede utført et omfattende LOD-arbeid. Dette er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.

I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert Robær. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

[instagram-feed cols=5]