Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Fraråder tre tiltak i Langmyra

I høringssvar fraråder både Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken at Ullensaker kommune gir dispensasjon fra VA-rammeplan for Jessheim sørøst. Begge etterlyser også mer informasjon til saken.

av | jul 24, 2023

Bilde av de nye blokkene på Skogmo, like over Jessheim sentrum. Viken fylkeskommune beskriver forslaget fra Ullensaker kommune som bit-for-bit-nedbygging av norsk natur, og mener at urørte naturområder bør sikres mot ytterligere nedbygging.

Bakgrunnen for artikkelen Siste vår i Langmyra er naturforkjemper Stein Vegar Leidals uro for at løsningen Ullensaker kommune har valgt for overvannshåndtering via naturen, vil ødelegge både hydrologien og biologien i Langmyra. Ullensaker kommune mener at frykten hans er ubegrunnet. Nå har Leidal fått støtte fra høyere hold.

– Det er gledelig at Viken fylkeskommune punkt for punkt bekrefter de bekymringene og innvendingene jeg har fremmet i en årrekke, sier han i en kommentar til Vannfakta.

Fraråder dispensasjon

«Omsøkte tiltak vil medføre stor samlet belastning på et myrområde med svært høy verdi, noe vi mener er svært uheldig. Vi viser til våre merknader ovenfor og fraråder kommunen å gi dispensasjon. Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken for å kunne vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak» er konklusjonen fra Statsforvalteren

Viken fylkeskommunes konklusjon er: 

Tiltaket medfører stor samlet belastning på Langmyra, ved at store deler av en rik åpen sørlig jordvannsmyr går tapt som følge av direkte arealbeslag og som følge av endret vannhusholdning i myra. Tiltaket har potensielt også stor samlet belastning i et klimaperspektiv, ved at myra delvis tørkes ut og frigjør store mengder klimagasser.

Vi mener det mangler kunnskap om effekten av påvirkninger og risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfold. Fylkeskommunen vurderer at kravene i naturmangfoldloven §§8-12 ikke er oppfylt. Det bør derfor gjøres ytterligere undersøkelser og vurderinger.

Det mangler også å utrede tiltakseffekter på vannforekomsten og ift. oppnåelse av miljømål fastsatt i regional plan for vannforvaltning.

Viken fylkeskommune fraråder det omsøkte tiltaket. Dersom kommunen innvilger dispensasjon for etablering av to ekstra terskler i Langmyra, vil vi vurdere å fremme saken for politisk behandling med anbefaling om å påklage vedtaket. Vi ber om å få oversend kommunens vedtak. (Viken fylkeskommunes utheving).

Mitt Jessheim publiserte en artikkel om dette tidligere i dag.

Kommunal saksgang

I Ullensaker kommunes VA-rammeplan for Jessheim sørøst er det lagt til grunn at Langmyra skal benyttes til overvannshåndtering/fordrøyning av vann. I den opprinnelige reguleringsplanen for grønnstruktur er det beskrevet at en terskel skal etableres tvers over myra, for å håndtere en 200-års flom. Terskelen ville blitt så stor at NVE identifiserte en slik bygging som et vassdragstiltak. For å få tillatelse til det, kreves kommunal damingeniørkompetanse. Det har ikke Ullensaker. 

I dispensasjonssøknad fra reguleringsplanen har Ullensaker kommune beskrevet å erstatte den planlagte demningen med tre mindre demninger. Altså at vannet skal holdes tilbake av tre terskler, fremfor en. Det er i forbindelse med høringsrunden til dispensasjonssøknaden at Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken har kommet med sine uttalelser. 

Mye av skogen er ryddet. Infrastrukturen skal være ferdig bygget sommeren 2024. Bildet fra april 2023.

Boligsalget har startet

Opprinnelig var det et rekkefølgekrav at grønnstrukturområdet Langmyra skulle være opparbeidet før byggingen av boliger kunne påbegynne. Utbygger JM Norge har fått dispensasjon fra rekkefølgekravene knyttet til utbyggingen av boliger i Allergotskogen, og boligsalget er i gang. Nå er kravet fra kommunen at grønnstrukturområdet er opparbeidet før boligene får brukstillatelse.

Redaksjonen har kontaktet utbygger JM Norge for uttalelse, og kommer tilbake så snart svar foreligger. 

Det gjøres oppmerksom på at Venstres ordførerkandidat i Ullensaker, Thorbjørn Merkesdal, er broren til artikkelforfatter og redaktør av Vannfakta, Inger Anita Merkesdal. Han har ikke vært involvert i utformingen av innholdet i artikkelen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]