Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Fullskalaforskning permeable dekker – detaljer

Å drenere overvannet der det faller, er en innlysende løsning. Permeable dekker blir stadig mer vanlig, men hvordan fungerer dette over tid under norske forhold?

av | jul 7, 2020

Multiblokk er en av landets største produsenter av blant annet belegningsstein. Sammen med sine søsterselskap Skjæveland og Storm Aqua satser de tungt innen overvannsdisponering. For allerede fem år siden, i mai 2015, åpnet de et test- og demonstrasjonsfelt blant annet for permeable dekker. Her kan du lese en kort beskrivelse fra prosjektet.

BESKRIVELSE AV TESTFELTET MED REFERANSE TIL TEGNINGEN:

FELT 1 og 2 utgjør deler av innkjørselen til Multiblokk. Begge feltene er dekket med Multiblokks permeable industristein, Multiloc Dren. Grunnen under feltene har ideell opparbeidelse for permeable dekker:

Øverst: Tett industristein, Multiloc, 100 mm.
Settelag, 2-8, 30mm. 
Bærelag, Fk 4-32, 150mm.
Forsterkningslag, Kult 20-120, 300mm.
Geonett, GS-Grid B30/30L er lagt midt i forsterkningslaget. For å unngå setninger i adkomstveien, er det i tillegg til to lag geonett, støpt en 18 cm mørtelpute som holder både kantstein og bærelag påplass.

FELT 3 og 4, infiltrasjonsarealene på parkeringsplassen, er bygd opp på følgende måte:

Øverst: Drenerende industristein, Multiloc Dren, 100 mm.
Settelag, 2-8, 30mm.
Bærelag, Fk 4-32, 150mm.
Forsterkningslag, Kult 20-120, 300mm.

Hovedarealet,på 1400 kvadratmeter, er dekket med ordinær tett industristein. Vannet ledes til et areal på 85 kvadratmeter med permeabelt dekke, helt nederst.

HEFTIG BELASTNING

Parkeringsplassen, på 1 400 kvadratmeter, er dekket av Multiloc, som er en ordinær, tett industristein. Dette arealet er anlagt med 1,5 prosent fall mot et infiltrasjonsfelt, Felt 3, nederst på området. Feltet, på kun 85 kvadratmeter, er belagt med permeabel belegningsstein, Multiloc Dren, og tar altså i mot alt overvannet fra hovedfeltet på 1 400 kvadratmeter. Dette utgjør en belastning som er ca. 15 ganger ut over normalnedbør.

STYRTREGN PÅ BESTILLING

Felt 4 er et regnfelt anlagt i det sørøstlige hjørnet av parkeringsområdet, utstyrt med et dusjanlegg. Dette lukkede området er dekket med tre ulike typer permeabel betongsten og to tette , og anlagt med ideell opparbeidelse for drenerende dekke. Rundt Felt 4 er det murt opp en kant, slik at arealet i praksis er et basseng med permeabel bunn.

Dusjanlegget er tilknyttet vannledning. Når en ønsker å vise frem egenskapene til et permeabelt dekke slippes vannet ut som styrtregn påarealet, i mengder som tilsvarer ulike nedbørsmengder, for eksempen 20-års eller 50-års nedbørsmengde.

Dusjanlegg er dekket med fem typer betongbelegg fra Multiblokk, tre av dem er permeable

BELYST FORDRØYNINGSMAGASIN

Ingen deler av testfeltet er forbundet med eksternt overvannssystem. Alt overvannet som faller ned på området infltreres lokalt via permeabel beleggningsstein, ifs-kummene og et regnbed som ble etablert i 2019. Systemet kulminerer i en ifs-kum som er koblet til et fordrøyningsmagasin. Over kummen står et lite bygg. Fra dette er det tilgang til kummen, og til fordrøyningsmagasinet hvor det er montert lamper i taket.

Per Møller-Pedersen i det nedgravde fordrøyningsmagasinet, med lys i taket.

Per Møller-Pedersen i det nedgravde fordrøyningsmagasinet, med lys i taket. Dette er tilrettelagt for trygg tilkomst, slik at besøkende kan få klatre ned i ifs-kummen og inn i magasinet.

INFILTRERER ALT

I en kommunal vei inn mot Testfeltet har VA-produsenten Skjæveland Cementstøperi fått anledning til å montere fire ifs-kummer. Dette er infltrasjonskummer med inspeksjonsluke i bunnen. Også her registrerer måleutstyr alt vann inn og ut av kummene. I tillegg måles vannivået, og via inspeksjonslukene kan en inspisere hvordan grunnen under kummene påvirkes over tid.

150 meter nedenfor veistubben ligger et etablert byggefelt. Det ledes ikke overvann fra veien til det kommunale overvannsnettet i byggefeltet. Alt overvannet fra veien ivaretas i ifskummene, samt perforerte drensrør mellom disse. Bedriften har inngått en 5-års avtale med Sandnes kommune. Den sikrer blant annet tilgangen til kummene i veien, for forsknings- og utviklingsformål. Les mer her.

FREMMER NYE LØSNINGER

Tradisjonelle løsninger for håndtering av overvann er veletablerte i bransjen. Å  innarbeide nye løsninger er mer utfordrende, fordi det ikke finnes godt datagrunnlag. For å kunne beregne, foreslå og prosjektere nye overvannsløsninger, har ingeniørene behov for data. Det er nettopp dette Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua arbeider får å løse; å måle og dokumentere hvordan nye løsninger virker, slik at de kan innarbeides i beregningene. Informasjon om prosjekter og resultater publiseres på sikt på Storm Aquas hjemmeside.

Våren 2019 gjennomførte NTNU student Anwei Sun en masteroppgave knyttet til det prefabrikkerte regnbedet Alma, montert i et stedbygget regnbed med permeabelt dekke, på tekstfeltet. Det er beskrevet her.

Per Møller Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, foretar målinger av den permeable kjøreveien på Testfeltet hos Multiblokk.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Overvann for gartnere: Norges grønne fagskole – Vea arrangerer et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

[instagram-feed cols=5]