Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Norconsult, bærekraft og vann

«Slik spiller VA på lag med naturen» var tittel for ett av webinarene i Norconsults første bærekraftuke. Vannrelaterte farer vi står overfor er utfordrende.

av | mai 12, 2021

Med riktige forebyggende og tverrfaglige tiltak kan vi både beskytte oss mot ødeleggelser forårsaket av vann og skape et bedre miljø, basert på bærekraft og biodiversitet. Dette var tema i Norconsults webinar «Slik spiller VA på lag med naturen,» som var ett av 12 webinar i Norconsults bærekraftsuke. Fremfor å kjøre webinarene internt, valgte konsulentselskapet å dele kunnskapen åpent med alle.

Vann er avgjørende

Norconsult har opprettet en egen ekspertgruppe for vann i byer. Denne danner et tverrfaglig samarbeid og bidrar til å løfte Norconsult ytterligere innen temaet. I webinaret møtte vi blant annet sivilingeniør i samfunnsplanlegging Robin Qwint, landskapsarkitekt Sigrid Urnes og sivilingeniør med spesialisering innen hydraulikk og VA Arve Grinden.

Bærekraftig overvannshåndtering i byrom og -veier åpner blant annet for muligheter til å begrense tap av biologisk mangfold.

– Vi må ta de største truslene på alvor. Klimaendringer er ikke den største trusselen mot biologisk mangfold. Den største trusselen utgjøres av arealendringer, hovedsakelig forårsaket av menneskelig aktivitet, sa landskapsarkitekt Sigrid Urnes.

Vann er avgjørende for det biologiske mangfoldet. Landskapsarkitekten viste hvordan vann kan benyttes for å opprettholde habitat også i bymiljø.

I Sandnes er kommunens mest sentrale byrom, Ruten, oppgradert med blågrønne løsninger som sirkulærdisponerer vann og bidrar til økt vegetasjon, biodiversitet og trivsel. Anlegget er fortsatt så nytt at plantene ennå ikke har fått etablert seg skikkelig.

Større målgruppe

Konsulentselskapet delte flere eksempler på hvordan skadeforebygging kan bidra til flerfunksjonalitet og bedre miljø og utfordringer og tiltak knyttet til dette.

Men … flomdemping gjennom bekkeåpninger, blågrønne tiltak og levende bymiljø som skifter karakter etter været, oversvømmingsareal kombinert med frodige leke- og oppholdsområder, vann som trivselstiltak, sirkulærdisponering gjennom vanning, med mer, er tema fagfolk i vannbransjen kjenner.

Norconsult har omfattende kunnskap og erfaring innen området. Presentasjonen var pedagogisk bygget opp, favnet bredden og viste både muligheter og utfordringer på en faglig forsvarlig og samtidig lett forståelig måte. Kunnskap vokser når den deles og denne kunnskapen er så viktig at den må deles.

Takk til Norconsult som inviterte oss inn i dette. Vårt håp er at kunnskapen også deles utenfor bransjen. Politikere, eiendomsutviklere, kommunens innbyggere – fra de aller yngste til de aller eldste, folk som skal bruke byene, de som former byene, de som legger premissene og de som betaler – også de må få vite dette. 

Temaet vann i bymiljø er så viktig at det må ut til alle.

Vi hilser Norconsults tiltak velkommen og heier på økt kunnskapsdeling. Mulighetene for bærekraftige løsninger knyttet til vann er der. Det må folk få vite. Da er det godt at selskapet har delt webinarene på nettet.

Her er hele Norconsults webinar om hvordan VA kan spille på lag med naturen.


Bakgrunn: 
Bærekraftig utvikling er et kunnskapsbasert kontinuerlig arbeid hos Norconsult. Selskapet skal ikke bare snakke om bærekraft, men også gjennom sitt arbeid bidra til mer bærekraftig kunnskap og utvikling.
Gjennom den første uken av mai 2021 gjennomførte konsulentselskapet 12 gratis webinarer knyttet til bærekraftig utvikling innen samferdselssektoren.  
Vannfakta fulgte Norconsults webinar «Slik spiller VA på lag med naturen.»


Når klimaendringene gir mer nedbør og vann skal håndteres på et begrenset areal, er det viktig å benytte blågrønne løsninger som oppfyller flere behov. Dette er denne lekeplassen, som også er et flomsikringstiltak, nær Bryne sentrum et godt eksempel på.

Her ser du opptakene av alle webinarene i Norconsults bærekraftsuke.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Pandemi og krig kan overskygge mindre merkbare kriser, som klima- og naturkrisen. Men også de krever målstyrt handling og en veldig omlegging. Konsekvensene angår alle, og kommunene har et spesielt ansvar. Arbeidet har startet og kunnskapsdeling blir ett viktig verktøy.