Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kunnskap om naturbaserte løsninger

For to år siden ble klimakrisen overskygget av pandemien. Så ble det angrepskrig i Europa. Men vi står i en klimakrise og en naturkrise, de henger sammen, forsterker hverandre og krever handling - nå.

av | mar 28, 2022

Silje Steinarsdatter Kjosavik, landskapsarkitekt hos rådgiverselskapet Asplan Viak, har hatt ansvar for detaljer og løsninger i den gamle Rådhusparken i Sandnes og deler gjerne sine erfaringer. De naturbaserte løsningene der kan du lese om her.

Rapport på rapport forteller det vi allerede vet: Utviklingen går fortsatt feil vei, omstilling haster og kunnskap blir ikke omsatt i handling. Sist ute var Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med klimatilpasning av bebyggelse og infrastruktur, med krass kritikk. Bare dager før ble FNS andre del av den sjette hovedrapporten publisert: «Behovet for klimaomstilling og -handling har aldri vært mer kritisk enn nå,» osv.  

Utfordringene er uendelige og kan virke uoverkommelige. Men vi kan ikke la dette skje. Vi må omstille oss for å forebygge de ekstreme konsekvensene av et endret klima og ødelagt natur og omstillingen har startet. Men arbeid som gjøres kommer lett i skyggen av uløste oppgaver.

Fagdag om naturbasert overvannsdisponering

Samtidig som riksrevisjonens knusende kritikk ble publisert, foregikk en fagdag om naturbasert overvannsdisponering, arrangert av Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren) i Prøysenhuset i Ringsaker. 

Som følge av klimaendringene skal naturbaserte løsninger alltid vurderes for overvannsdisponering. Disse løsningene fordrer en helt annen bredde av fagfolk og tiltak. Derfor inviterte FAGUS og Vea alle som jobber med overflatevann i kommune, fylke, innen utførelse eller rådgivning, samt anleggsgartnere, rørleggere, anleggsarbeidere, planleggere, landskapsarkitekter, konsulentbransjen og faglærere til å lære mer om temaet på fagdagen «Løsningen er naturbasert».

Ved Prøysenstua er verken naturkrise eller klimakrise synlig denne vakre dagen tidlig i mars 2022. Usynlige farer er lette å overse.

Fra en Asplan Viak-rapport

Tittelen på fagdagen er hentet fra en rapport med samme navn, utarbeidet av Asplan Viak i samarbeid med SINTEF, på oppdrag av Miljødirektoratet. Rapporten ble publisert desember 2020, og er en kartlegging av forvaltningens behov for brukerstøtte innen naturbaserte løsninger for klimatilpasning.

Undertegnede, Vannfaktas redaktør Inger Anita Merkesdal, var invitert til å være konferansier på fagdagen og holdt blant annet et innledende foredrag. Det bygde på Asplan Viaks rapport som gav navnet til denne.

Det følgende avsnittet er hentet fra foredraget, basert på rapporten løsningen er naturbasert.

Naturen som forutsetning

FN er tydelige på at å jobbe med naturen er en forutsetning for å nå målet om å begrense global temperaturstigning til 1,5 grader og netto nullutslipp innen 2050. Uten naturen som støttespiller når vi heller ikke FNs bærekraftsmål.

Selv om rapporten handler om å spille på lag med naturen for å tilpasse oss klimaendringene, fremholder den at det er viktig å huske at naturen også er løsningen i kampen for å unngå katastrofale klimaendringer.

Rapporten viser at det ikke er nok med flere veiledere for å fremme mer utstrakt bruk av naturbaserte løsninger. Det må støttes opp under- og etableres brukerstøtte. Rapporten viser også at «mulighetene ligger i det allerede eksisterende engasjementet og kompetansen over hele landet: Og i motivasjonen for å tilpasse oss de menneskeskapte klimaendringene, men også for å begrense skadevirkningene av dem. Og sist, men ikke minst; et ekte ønske om å spille på lag med naturen. Fordi løsningen er naturbasert.»

Så langt rapporten.

Å jobbe med naturen er en forutsetning for å nå målene våre både knyttet til klimaendringer og bærekraft.

Kommuner og ansvar

Kommuner og fylkeskommuner kan ha en nøkkelrolle i arbeidet med naturkrisen og klimakrisen, refererer KS, kommunesektorens interesseorganisasjon, fra en rapport fra forskerfellesskapet Ciens.  Fra artikkelen: «Kommunene kan, gjennom sine mandat som planmyndigheter, sikre at store arealer som er viktige for naturmangfold og naturgoder forvaltes på en bærekraftig måte, påpeker Ciens.» Les gjerne mer om naturkrisen og klimakrisen fra KS rapporten her. 

Kommunene – og fylkeskommunene har en nøkkelrolle, og omstillingen har startet. Den går for sent, men vi har gode eksempler på klimatilpasningstiltak og nye ordinære overvannsløsninger, som bygger på naturbaserte løsninger og bidrar til å ivareta naturen. Vi har også kommuner som arbeider målrettet for å bidra til bedre bærekraft i kombinasjon med klimatilpassing og naturbevarende tiltak. Blant disse er Sandnes, som denne artikkelen er hentet fra.

Nettbasert veileder

Asplan Viaks rapport «Løsningen er naturbasert» peker på konkrete muligheter for kunnskapsoverføring som brukerstøtte. Som oppfølging gav Miljødirektoratet Asplan Viak i oppdrag å konkretisere mulighetene for å lage en nettbasert veileder for naturbaserte løsninger. Også denne rapporten er overlevert fra Asplan Viak til Miljødirektoratet, som nå tar arbeidet videre.

Målet er å etablere en nettbasert veileder, nettbasert fordi dette skal være en dynamisk kompetansebase, primært for kommuner, men også for konsulentfirma som støtter kommuner, samt Statsforvaltere og andre, som kan ha nytte av kunnskapen.

Naturen og naturtilpassede tiltak er grunnleggende i omleggingen for å unngå katastrofale klimaendringer.

Kunnskapen må deles

Veilederen skal bidra til å gjøre det lettere for kommunene å ta gode valg i arbeidet med naturbaserte løsninger. Den vil ha informasjon om planlegging knyttet til naturbaserte tiltak, den skal knyttes opp til eksempler på tiltak – for å tydeliggjøre og synliggjøre hva de mener med de ulike tiltakene, med mer.

Behovene er uomtvistelige, vi kjenner problemene og mye av løsningene. Å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig vil styrke arbeidet betydelig.

Også andre aktører arbeider med å synliggjøre mulighetene. Dette arbeidet vil Vannfakta.no følge opp etterhvert.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Overvann for gartnere: Norges grønne fagskole – Vea arrangerer et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

[instagram-feed cols=5]