Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Betydelig interesse; digitalisering for bedre VA-løsninger

Landet over er det omfattende og alvorlige etterslep på kommunenes vann- og avløpsnett. Samtidig stiller endret nedbørsmønster og kunnskap om miljøpåvirkning helt nye kvalitetskrav til kommunene, og alle oppgaver skal løses innenfor stramme økonomiske rammer.

av | apr 14, 2021

Joda, landets VA-avdelinger har utfordringer i fleng. Digitalisering kan være en betydelig bidragsyter for å løse disse. Jo bedre datagrunnlag vi har, jo riktigere kan vi handle.

InfoTiles’ forretningsidé er å bistå kunder med å effektivisere kunnskapsuthenting og bruk av data, gjennom å gjøre data fra ulike kilder og systemer tilgjengelige i én og samme løsning i sanntid. Nylig arrangerte selskapet, i samarbeid med Lillestrøm kommune og Microsoft, webinaret: «Digitalisering av vann og avløp i Lillestrøm kommune.» Arrangementet fikk 274 deltakere, disse kom i all hovedsak fra kommuner, men det var også deltakere fra konsulentbransjen og leverandørindustrien.

Effektivisering og optimalisering

Lillestrøm kommune etablerte samarbeid med InfoTiles i 2018. Kommunens avdeling for Miljøteknikk benytter nå deres digitaliseringsverktøy for å samle data fra sensorer, it-systemer, åpne data og kontrollsystemer i én løsning. Dette muliggjør analyse i sanntid og forkorter veien fra oppdaget avvik til utbedring av feilen. Digitaliseringen bidrar til å redusere kommunens kostnader og miljøpåvirkning, og vil bidra til bedre planlegging. 

Tema for webinaret var: 

  • vannlekkasjesøk og deteksjon av fremmedvann
  • flomovervåking og beredskap 
  • IoT-overvåking i pumpestasjoner
  • optimalisering av renovasjonsplanlegging
  • effektivisering av rapportering

Vannmiljø-kommune

Asgeir Hagen, seksjonsleder for databaser og prosesstyring innen vann og vannmiljø i Lillestrøm kommune, presenterte kommunens behov og prosessene. Han har vært med fra starten, står som systemeier fra kommunens side og er den som stiller krav til tilpasningen og utviklingen for brukerne i kommunen.

Lillestrøm, som i praksis en del av Stor-Oslo, er nå landets niende største i innbyggertall. Kommunen er også preget av sine vannveger. Glomma renner gjennom kommunen, og som resultat av kommunesammenslåingen samles tre massive vannveger i Øyeren – Norges mest artsrike innsjø – som ligger delvis i Lillestrøm. 

– Naturligvis ønsker vi å beskytte vannmiljøene på best mulig måte mot forurensing, erosjon og annet. Samtidig kan vannmiljøene også skape problem – som flom, beskrev Hagen innledningsvis. 

Sett ovenfra er det lett å forstå at vann spiller en stor rolle i Lillestrøm. Med økt urbanisering og eldre ledningsnett er det avgjørende å få kontroll på hendelser i infrastrukturen.

Ønsket bedre verktøy

Kommunens infrastruktur begynner å bære preg av tidens tann. VA- nettet trenger vedlikehold for å forebygge lekkasjer og problemer med overvann og flom fra nedbør og snøsmelting.

– Vi manglet data, og i den grad vi hadde data måtte vi samle informasjon om hendelser som hadde skjedd og beskrive de i etterkant. Informasjonen måtte vi hente fra ulike programmer, på ulike servere. Når vi fikk oversikt, var hendelsen som regel unnagjort. Vi ønsket oss et verktøy for å se hva som skjedde idet det skjedde, slik at vi kunne agere ut fra dette. I tillegg ville vi ha tilgang til all informasjonen på ett sted, lett tilgjengelig for alle involverte, beskriver han.

Asgeir Hagen, seksjonsleder i Lillestrøm kommune ute i felten.

Samarbeidet startet på grunn av utfordring kommunen hadde med sigevann og gass fra et gammelt avfallsdeponi.

– Etter hvert forsto vi at vi hadde behov for bedre oversikt over nettet vårt i sanntid, forklarer Asgeir Hagen i etterkant av webinaret.

Miljøteknikk etablerte et innovasjonsprosjekt, hvor målet var å tette kunnskaps-hullene sine. Så lyste de ut en konkurranse, som InfoTiles vant.

– Dette var altså i 2018. Hvordan er status nå? 

– Det vi opprinnelig ville finne ut av, har vi løst. Arbeidet startet med å få kontroll knyttet til utslipp fra det gamle deponiet.

Senere kom vi til at vi ønsker oversikt over hele det kommunale systemet. Ting tar tid, så vi er ikke helt i mål enda, men det kommer, svarer Asgeir Hagen.

Tilnærmet alle muligheter

Foreløpig har ikke kommunen erfaringsgrunnlag nok til å kunne si noe om hvor mye nytte verktøyet gir. Men tidligere var driftsoperatørene nødt til å kjøre til kontorene sine for å se om en pumpe hadde stoppet. Nå har alle involverte tilgang til alle relevante data på mobilen sin, slik at vi vil kunne se en betydelig gevinst bare i redusert tid brukt til bilkjøring.

Digitaliseringen gjør det mulig å hente ut all data fra alle forhold knyttet til overvann, vann og avløp. Det handler i hovedsak om å definere hvilken informasjon man ønsker og hvordan denne skal tilgjengeliggjøres.

I en visning kan Lillestrøm hente ut full oversikt over forbruksvann i liter per sekund fra alle kommunens soner. Dette kan brytes ned til detaljer fra enkeltsoner, og de kan hente ut sum forbruk fra definerte soner og sammenligne disse mot hverandre. Systemet gir kommunen kontroll på tilstanden for pumpestasjoner og øvrig utstyr, og bidrar til effektivisering av feilsøking og feilretting.

Samme type data kan benyttes til alt fra analyse av enkeltdetaljer, til overordnet arbeid og planlegging av fremtidige tiltak. Systemet kan også inkludere kostnadstall, slik at verktøyet kan benyttes til prisestimering for fornying av en eller flere ledninger, eller hele ledningsnettet i en sone.

Her er en video fra webinaret.

Bli bedre sammen

InfoTiles er for øvrig strålende fornøyd med responsen på webinaret. 

 – Det at vi fikk 274 deltakere, fra over 100 selskaper og kommuner, viser at løsningen vår treffer. Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for kommuners ansatte, innbyggerne og miljøet. Det er allerede flere kommuner som har forespurt oss om videre dialog og ønsker å teste ut løsningen. De ser helt klart en verdi av å bruke en slik løsning på tvers av kommunene i Norge. Det vi har gjort sammen med blant annet Lillestrøm, er det ingen grunn til at andre kommuner ikke skal få gleden av fra dag én, sier Johnny Alexander Gunneng, CEO hos InfoTiles. 

 Tilbake til Lillestrøm. 

– Det er forståelig at InfoTiles ønsker å vise frem verktøyet sitt på denne måten gjennom et webinar. Hvorfor ville dere, som kunde, delta på dette? 
– Det er viktig for å vise andre kommuner at det er mulig å trø til for å komme ut av gamle prosesser. Vi får også mulighet til å lære av hverandre og sammen utvikle oss til å bli bedre, hvis flere kommuner bruker dette. Konstruktivt samarbeid mellom kommuner og firma er en kjerne til mye god kunnskapsdeling. I tillegg har vi felles ansvar for vannmiljøet. Det virker som om kommunene har begynt å tenke mer på det de siste årene. Vi sitter ikke isolert i våre egne soner, og både miljøet og vi har mye å hente på å samarbeide bedre, mener Asgeir Hagen, seksjonsleder for databaser og prosess-styring innen vann og vannmiljø i Lillestrøm kommune. 

Bildet er fra en opplæringssamling i regi av Lillestrøm kommune og InfoTiles.

IntoTiles er oppmerksomme på at å anskaffe seg nye digitale verktøy kan være et betydelig skritt å ta, og derfor kan være en terskel i seg selv. Av den grunn tilbyr de en pilot, innenfor rammene av innkjøpsreglene, hvor kunden, i dette tilfellet kommunen, blir kjent med løsningen og egne behov.

Webinaret ble avsluttet med et åpent digitalt møte, hvor aktørene fikk en rekke relevante spørsmål fra deltakere landet over. Det er en tydelig interesse for kvalitetsheving og forbedring gjennom digitalisering.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Å reise til Sveits for å lære er selvfølgelig en betydelig investering, men noen ganger er spørsmålet: Har vi råd til å la være?

Hvordan står det til med mikroforurensninger fra avløpsvannet hos dere? Og husk at det haster.

[instagram-feed cols=5]